Kedves Látogató! 
Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. 
A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.

Kiss-Csoda Szolgáltató Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos utca 42. 4. em. 8. ; cégjegyzékszám: 13-09-119172; e-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; telefonszám: +36 20 249 9200; „Kiss-Csoda Kft.”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön nevét és e-mail címét, amelyeket Ön a http://www.rendezvenyellatas.hu  honlapon a kapcsolati űrlap kitöltése során adott meg.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

  A kapcsolati űrlap kitöltése során megadott e-mail cím kezelésére a Kiss-Csoda Szolgáltató Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos utca 42. 4. em. 8. ; cégjegyzékszám: 13-09-119172 jogosult.

  A Kiss-Csoda Kft.-nél az Ön által megadott e-mail címhez a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a társaság ügyvezetője és az adatvédelmi feladatok ellátásáért felelős munkatárs. A Kiss-Csoda Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

  A Kiss-Csoda Kft. a kapcsolati űrlap kitöltése során megadott e-mail címet a felhasználó által konkrétan kért információk megküldése céljából kezeljük. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a kapcsolatfelvételi űrlapon ad meg azzal, hogy az e-mail címének megadását követően az „Elküldöm és elfogadom a vonatkozó adatkezelési tájékoztatót” kijelentést megelőző négyzetet bejelöli.

  A kapcsolati űrlap kitöltése során megadott e-mail cím szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, továbbá nem köteles az e-mail címét megadni. A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott e-mail címeket hírlevélküldésre nem használjuk, külön is kezeljük.

 1. Személyes adatok címzettjei

  A kapcsolati űrlap kitöltése céljából megadott e-mail címét
 • a Kiss-Csoda Kft. számítógépes rendszerét karban tartó szolgáltató:
 • a Kiss-Csoda Kft. honlapjának karbantartási feladatait ellátó Új Arculat Vizuális Műhely Szolgáltató Kft. (székhely: 2030 Érd, Iglice u. 10. fszt. 1; cégjegyzékszám: 13-09-112526; adószám: 13930938-2-13);
 • a Kiss-Csoda Kft. honlapjának tárhelyszolgáltatási feladatait ellátó V23NET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1094 Budapest, Liliom u. 24-26. II/5; cégjegyzékszám: 01-09-563212; adószám: 12188224-2-43); és
 • a Kiss-Csoda Kft. online kapcsolati űrlapot üzemeltető társaság maga a vállalkozás.
  képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

  A kapcsolati űrlapon megadott e-mail címét a Kiss-Csoda Kft. további személy részére nem továbbítja.

 1. Az adatkezelés időtartama

  A Kiss-Csoda Kft. az Ön által kapcsolatfelvételi űrlapon megadott e-mail címeket és személyes adatokat a folyamat lezárásának időpontjáig kezeli, az ügy lezárásával az e-mail címeket és személyes adatokat törli.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása
  • A Kiss-Csoda Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Kiss-Csoda Kft. a honlapján nyilvánosságra hozza.
  • A Kiss-Csoda Kft. Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a kapcsolati űrlap kitöltése során megadott e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a hírlevélről leiratkozhat és a személyes adatait a Kiss-Csoda Kft. a hírlevélküldéssel kapcsolatos adatbázisából törli.


 2. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
  • Hozzáféréshez való jog

   Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Kiss-Csoda Kft.-től arra vonatkozóan, hogy a Kiss-Csoda Kft. kezeli-e a személyes adatait.

   Ha a Kiss-Csoda Kft. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

   A Kiss-Csoda Kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

 • Helyesbítéshez való jog
  Ön jogosult a Kiss-Csoda Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.


 • Törléshez való jog

  A Kiss-Csoda Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben a Kiss-Csoda Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Kiss-Csoda Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) a Kiss-Csoda Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

  A Kiss-Csoda Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Kiss-Csoda Kft.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Kiss-Csoda Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

  Ha a Kiss-Csoda Kft. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.


 • Adatkezelés korlátozásához való jog

  Ön kérheti a Kiss-Csoda Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Kiss-Csoda Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

  Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Kiss-Csoda Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

  A Kiss-Csoda Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 1. Jogsértés esetén tehető lépések
  • Ha úgy gondolja, hogy a Kiss-Csoda Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..
  • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
   Levelezési cím:                         1530 Budapest, Pf.: 5.
   Cím:                                        1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
   Telefon:                                   +36 (1) 391-1400
   Fax:                                         +36 (1) 391-1410
   E-mail cím:                                Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

 • Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.


Copyright © 2015 - 2018.   Kiss-Csoda Kft  –  A rendezvényellátó

Joomla Templates by Joomla-Monster.com